Always There.
Podpora va?ich 3D tiskovych aplikací

Pr?myslová odvětví

Elektrifikace, automatizace a digitalizace jsou oblasti dlouhodobého r?stu. Abychom mohli vyu?ít plny potenciál trhu v těchto oblastech, jsou na?e snahy koncentrovány v osmi divizích, které jsou ?ízeny odděleně.

O spole?nosti Materialise

Spole?nost Materialise nabízí 27 let zku?eností v oblasti 3D tisku prost?ednictvím ?ady softwarovych ?e?ení a 3D tiskovych slu?eb, které spole?ně tvo?í páte? odvětví 3D tisku. Otev?ená a flexibilní ?e?ení spole?nosti Materialise umo?ňují hrá??m v ?iroké ?adě odvětví, v?etně zdravotnictví, automobilového a leteckého pr?myslu, umění a designu a spot?ebitelského zbo?í, tvo?it inovativní aplikace pro 3D tisk, pomocí kterych lze udělat svět lep?ím a zdravěj?ím místem. S hlavním sídlem v Belgii a pobo?kami po celém světě spojuje spole?nost Materialise největ?í skupinu softwarovych vyvojá?? v odvětví s jednou z největ?ích továren na 3D tisk na světě.

Kontaktujte nás

Materialise companies

Rapidfit.png

Modulární ?e?ení pro kontrolní p?ípravky, vyrobní nástroje a pom?cky pro design

ACTECH_0.png

Vyroba, opracování a kontrola kvality komplexních kovovych díl?

Our associated brands

phits

High tech 3D printed insoles

i.materialise

Online 3D tisková slu?ba