Remodeling a p?íprava soubor?

Dívejte se na 3D tisk jako na bednu s ná?adím. A pou?ijte ka?dy kus ná?adí, ktery v ní najdete.

Na?i in?eny?i jsou velmi dob?í v optimalizaci designu. Za?lete nám své soubory a my vám pom??eme udělat vá? design funk?něj?í, esteti?těj?í, leh?í, hlad?í nebo jednodu?e vhodněj?í pro 3D tisk. A? u? máte zájem jen o vylep?ení vhodnosti k tisku, nebo o komplexněj?í revize designu, velmi rádi vám pom??eme.

Kontaktujte nás

Optimalizace dat

Bez ohledu na to, jak daleko v procesu tvorby návrhu se nacházíte, obra?te se na nás a zjistěte, zda lze va?e data optimalizovat pro lep?í vyu?ití vyhod 3D tisku. Za?ínáte teprve kreslením tvarovych k?ivek ve 2D? M??eme z nich pro vás vytvo?it 3D model a p?ipravit jej k vyti?tění. Nebo pokud máte potí?e s projektem mimo?ádně náro?ného návrhu, spolehněte se na ná? konstruk?ní tym, ktery vá? soubor opraví a p?ipraví pro tisk. S ?adou interně vyvinutych softwarovych nástroj? doká?eme zvládnout i data nejnáro?něj?ích konstruk?ních návrh?, vytvo?it vyztu?ující podp?rné struktury, komplexní ?ezy a splnit také dal?í po?adavky, které v této souvislosti m??ete mít.

Povrchové textury

Textury mohou va?im díl?m vyrobenym na 3D tiskárně dodat estetickou p?ita?livost nebo vylep?it jejich funk?nost. Pomocí textur m??ete zlep?it mo?nosti uchopení, aerodynamiku, nebo p?íjemnost na dotek, p?ípadně jen vyrobek personalizovat. M??ete také napodobit vzhled jinych materiál?, nap?íklad k??e nebo d?eva. A p?idání textur vás nebude stát drahocenny ?as p?i postprodukci: díky na?emu softwaru Materialise 3-matic m??eme aplikovat povrchové textury, vzory a perforace p?ímo ve va?em CAD souboru. Vá? díl bude vyti?těn ve 3D p?ímo s vámi vybranou texturou, a to bez ohledu na to, jak je slo?itá nebo jedine?ná.

M?í?kové struktury

Slo?itost vás s aditivní vyrobou nestojí nic navíc, pou?ity materiál ov?em ano. A? u? chcete optimalizovat náklady, nebo pou?ít lehké díly pro jejich vykon, aditivní vyroba umo?ňuje vytvá?et tvary, které s tradi?ními technologiemi není mo?né vyrobit, nebo jejich? vyroba je p?íli? drahá. Vedle úspory náklad? na materiál mohou lehké díly také p?ímo sní?it provozní náklady v odvětvích jako jsou kosmonautika, letectví nebo automobilovy pr?mysl. Obra?te se na na?e in?enyry a zjistěte, jak m??eme optimalizovat vá? design a proměnit jej v odleh?ené komponenty.

Posttopologická optimalizace

Po topologické optimalizaci bude vysledny CAD soubor pravděpodobně obsahovat nerovné povrchy, které nejsou pro 3D tisk ideální. Ná? konstruk?ní tym vám m??e pomoci p?etvo?it novy organicky design v CAD softwaru pomocí na?eho specializovaného modulu pro posttopologickou optimalizaci v softwaru Materialise 3-matic. Dejte nám své topologicky optimalizované soubory a my design vyhladíme, zrekonstruujeme a zjednodu?íme, abychom získali ?ist?í díl p?ipraveny k tisku.