Materialise Medical

Budování zdravěj?ího světa pro ka?dého

Divize Materialise Medical byla pr?kopníkem v mnoha d?le?itych vyu?itích 3D tisku ve zdravotnictví a umo?ňuje vyzkumník?m, konstruktér?m a klinickym pracovník?m p?inést revoluci do inovativní pé?e o pacienty, která pomáhá zlep?it i zachránit ?ivoty. Prohlédněte si na?i otev?enou a flexibilní platformu softwaru a slu?eb, které tvo?í základ certifikovaného 3D tisku pro zdravotnictví.

play_circle_outline P?ehrát video

Prohlédněte si na?e balí?ky Mimics

Pro profesionály v oblasti zdravotnictví

Certifikované aplikace v nemocnicích od 3D zobrazování po terapii

Více informací

Pro konstruktéry a vyzkumníky

Nejpokro?ilej?í sada nástroj? pro konstrukci v oblasti anatomie

Více informací

?e?ení pro va?i profesi

R?zné léka?ské profese ?elí velmi odli?nym vyzvám. Spole?nost Materialise vyvinula certifikovaná ?e?ení pro ka?dou z nich.

Odebírat informa?ní bulletin spole?nosti Materialise pro zdravotnictví

?

Materialise Mimics Care Suite

Na?e ?e?ení pro nemocnice

Certifikované aplikace v nemocnicích
od chirurgického plánování po pé?i o pacienty na míru

Více informací

Materialise OrthoView

Software pro ortopedické p?edopera?ní plánování

Naplánujte. P?ipravte. Uspěte.

Materialise Mimics Innovation Suite

Nejpokro?ilej?í sada nástroj? pro konstrukci v oblasti anatomie

Vy?e?te ty nejnáro?něj?í vyzvy