?

?

?

?

?

?

?

O spole?nosti Materialise

Od samotného po?átku v roce 1990 bylo na?ím cílem nalézt nová vyu?ití mimo?ádného potenciálu, ktery nabízí 3D tisk. Od té doby se spole?nost Materialise soust?edí na nabízení ?ady softwarovych ?e?ení a konstruktérskych a 3D tiskovych slu?eb, které spole?ně tvo?í páte? celého odvětví.

Otev?ené a flexibilní platformy spole?nosti Materialise umo?ňují hrá??m v odvětví zdravotnictví, automobilového a leteckého pr?myslu, umění a designu a spot?ebitelského zbo?í tvo?it inovativní aplikace pro 3D tisk, díky kterym je svět lep?ím a zdravěj?ím místem.

S hlavním sídlem v Belgii a pobo?kami po celém světě vytvo?ila spole?nost největ?í skupinu softwarovych vyvojá?? v odvětví a jednu z největ?ích továren na 3D tisk na světě.

Na?im zákazník?m chceme poskytnout mo?nost p?ejít k digitální vyrobě a uvádět inovace, které mají potenciál nav?dy změnit zp?sob fungování jejich odvětví.

Proto neustále hledáme nová ?e?ení, proto je pro nás d?le?ité podporovat, inspirovat a spoluvytvá?et lep?í a zdravěj?í svět.

?Na?ím cílem je inovovat produktovy vyvoj a dosáhnout lep?ího a zdravěj?ího světa, a to pomocí na?í softwarové a hardwarové infrastruktury a podrobné znalosti doplňkové vyroby.“
Fried Vancraen, vykonny ?editel spole?nosti Materialise

Více informací

Wilfried Vancraen