Always There.
Inspiruj?ce mo?liwo?ci zastosowania druku 3D

Bran?e

Elektryfikacja, automatyzacja oraz cyfryzacja to bran?e o d?ugoterminowej perspektywie wzrostu. Wychodz?c naprzeciw ogromnemu potencja?owi rynku w ró?nych bran?ach, zorganizowali?my nasz? dzia?alno?? w oparciu o 8 dedykowanych specjalizacji biznesowych.

O Materialise

Materialise wykorzystuje swoje 27-letnie do?wiadczenie w dziedzinie druku 3D oferuj?c szerok? gam? rozwi?zań w zakresie specjalistycznego oprogramowania oraz us?ug druku 3D, które wspólnie tworz? szkielet tej bran?y. Otwarte i elastyczne rozwi?zania Materialise umo?liwiaj? graczom wielu sektorów, takich jak: opieka zdrowotna, motoryzacja, lotnictwo, sztuka czy te? przedmioty powszechnego u?ytku, tworzy? innowacyjne zastosowania druku 3D. Dzi?ki nim ?wiat staje si? lepszym i zdrowszym miejscem. Z siedzib? w Belgii oraz oddzia?ami na ca?ym ?wiecie, firma Materialise zjednoczy?a najwi?ksz? grup? specjalistów w bran?y, tworz?c jedn? z najwi?kszych fabryk druku 3D na ?wiecie.

Skontaktuj si? z nami

Materialise companies

Rapidfit.png

Rozwi?zania modu?owe dla urz?dzeń inspekcyjnych, narz?dzi produkcyjnych i pomocy projektowych

ACTECH_0.png

Produkcja, obróbka i kontrola jako?ci z?o?onych komponentów metalowych

Our associated brands

phits

High tech 3D printed insoles

i.materialise

Us?uga druku 3D online