Manufacturing

Zacisk pneumatyczny wykonany w technologii 3D z aluminium: moc (ponownego) projektowania

Rozwi?zania: Aluminium, Certified Additive Manufacturing, Metal 3D Printing

Wykorzystanie wytwarzania przyrostowego w jak najwi?kszym zakresie oznacza zastosowanie nowego podej?cia do projektowania W przypadku tego zacisku pneumatycznego nasz zespó? ds. projektowania i us?ug in?ynieryjnych realizowa? projekt a? do uzyskania cz??ci wyprodukowanej w technologii druku 3D, która kosztuje jedn? trzeci? ceny orygina?u, wa?y jedn? czwart? jego masy oraz nie wymaga monta?u.

Czytaj dalej
Manufacturing

Wprawianie kó? w ruch: tytanowe cz??ci wykonane w technologii druku 3D do elektrycznego samochodu wy?cigowego

Rozwi?zania: 3-matic, Metal 3D Printing

Je?li zamierzasz stworzy? najszybszy samochód elektryczny na ?wiecie, znaczenie ma optymalizacja ka?dego grama masy: pomogli?my InMotion stworzy? wahacze. wykonane w technologii druku 3D Dzi?ki naszej fabryce druku w metalu oraz oprogramowaniu, InMotion jest na drodze do realizacji ambitnego celu.

Czytaj dalej
Manufacturing

?arówka Philips: druk 3D staje si? kluczowym podej?ciem do produkcji

Rozwi?zania: Additive Manufacturing, Metal 3D Printing

Co je?li linia monta?owa sama w sobie mo?e by? uosobieniem koncepcji ?innowacyjnego my?lenia” równoznacznej z produktem końcowym? Materialise oraz Philips Lighting postanowi?y to sprawdzi?, wykorzystuj?c druk 3D. Wspó?praca zaowocowa?a ?ponownym odkryciem” oprawki ?arówki odpowiedzialnej wcze?niej za uszkodzenie cz??ci oraz automatyzacj? wymagaj?cych wcze?niej du?ych nak?adów pracy serii przy u?yciu lekkiej konstrukcji. Zaledwie te dwie innowacje zapewni?y oszcz?dno?ci kosztów rz?du 89 000 € rocznie dzi?ki korzy?ciom operacyjnym, które zapewniaj?.

Czytaj dalej
Manufacturing

My?lenie przyrostowe: w jaki sposób Volvo Car Gent zaprojektowa?o sprz?t produkcyjny na nowo

Rozwi?zania: Certified Additive Manufacturing

Te jedyne w swoim rodzaju, wykonane na miar? podzespo?y rzadko s? doceniane, gdy mowa o innowacjach linii produkcyjnych. Volvo Car Gent i Materialise zmieni?y to podej?cie. Wspólnie odkryli?my, ?e w przypadku poprawy jako?ci i uproszczenia dostawy narz?dzi oraz uchwytów, mo?na odblokowa? potencja? oszcz?dno?ci, wydajno?ci produkcji oraz wielu innych aspektów.

Czytaj dalej
Manufacturing

Elementy tytanowe do statku kosmicznego: 66% l?ejsze dzi?ki drukowi 3D w metalu

Rozwi?zania: 3-matic, Metal 3D Printing

Czy wiesz, ?e ka?dy kilogram przenoszony na orbit? oko?oziemsk? kosztuje obecnie oko?o 20?000 dolarów? Ka?dy zaoszcz?dzony gram sprawia, ?e kosmos jest bardziej dost?pn? granic?. Firma Materialise Manufacturing przyst?pi?a do wspó?pracy z Atos, globalnym liderem us?ug cyfrowych, której celem by?a optymalizacja masy elementu tytanowego powszechnie stosowanego w sektorze kosmonautyki do przenoszenia ci??kich obci??eń mechanicznych w konstrukcjach, takich jak satelity.

Czytaj dalej
Manufacturing

Porz?dkowanie setek metrów oprzewodowania samolotowego: skr?carki do przewodów Fokker Elmo

Rozwi?zania: 3-matic, Certified Additive Manufacturing

Holenderska firma Fokker Technologies, b?d?ca obecnie w?asno?ci? GKN Aerospace specjalizuje si? w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie systemów lotniczych. Oddzia? Fokker Elmo skupia si? szczególnie na systemach po??czeń sprz?gaj?cych okablowania elektrycznego (Electrical Wiring Interconnection Systems (EWIS)) lub rozwi?zaniach zapewniaj?cych utrzymanie porz?dku i ?atwo?ci obs?ugi ogromnej ilo?ci przewodów przed i podczas monta?u.

Czytaj dalej