Materialise OnSite

W pe?ni profesjonalna us?uga druku 3D online

Je?li potrzebujesz prototypów w krótkim czasie, skorzystaj z mo?liwo?ci druku 3D. Poznaj ofert? najwi?kszej w Europie fabryki druku 3D. Dedykowane maszyny gwarantuj? krótki czas realizacji projektu.

Bez wzgl?du na to, czy my?lisz o spiekaniu laserowym (SLS), Multi Jet Fusion, druku 3D w metalu (SLM), modelowaniu ciek?ym termoplastem (FDM), stereolitografii (SLA) lub PolyJet – posiadamy gam? technologii do szybkiego prototypowania wraz z ponad 20 materia?ami i 15 rodzajami opcji wykończenia powierzchni.

?

Wyceń online Rejestracja tutaj

Jak to dzia?a?

Dlaczego warto zamawia? online?

  • Udzielamy 10% rabatu od standardowej oferty przygotowywanej przez dzia? handlowy

  • Gwarantujemy bezp?atn? wysy?k? zamówionego towaru

  • Dajemy mo?liwo?? natychmiastowej wyceny i okre?lenia czasu realizacji zlecenia

  • Oferujemy najszerszy wybór materia?ów oraz opcji wykończenia powierzchni dost?pny online

Lokalne wsparcie

Nasze biura handlowe pomagaj? znale?? optymalne rozwi?zanie z zakresu wytwarzania przyrostowego. Doradzaj? podczas wyboru najbardziej odpowiedniej technologii, materia?ów i postprocessingu. Co wi?cej, nasi in?ynierowie ds. projektu mog? z Tob? wspó?pracowa? podczas przygotowania plików CAD do druku 3D.

Skontaktuj si? z nami Cz?sto zadawane pytania

Subskrybuj Newsletter Materialise OnSite

Szukasz kreatywnej alternatywy?

Jedn? z rzeczy, któr? uwielbiamy w druku 3D, jest nieograniczona swoboda projektowania. W?a?nie dlatego udost?pniamy us?ug? druku 3D online i.materialise, aby umo?liwi? wydrukowanie pomys?ów przy u?yciu mniej przemys?owych materia?ów, takich jak srebro, ceramika oraz wiele innych. Witamy w naszej kreatywnej spo?eczno?ci.

?

Dowiedz si? wi?cej

toyze.jpg