Przygotowanie pliku 3D

Postrzegaj druk 3D jako zestaw narz?dzi i korzystaj z ka?dego z nich.

Nasi in?ynierowie przyk?adaj? uwag? do maksymalnej optymalizacji projektu. Prze?lij nam pliki, a my b?dziemy wspó?pracowa? z Tob?, aby zwi?kszy? funkcjonalno??, estetyk? projektu, sprawiaj?c tym samym, ?e stanie si? on l?ejszy, sprawniejszy i lepiej przystosowany do wymagań druku 3D. Bez wzgl?du na to, czy d??ysz do poprawy mo?liwo?ci druku, czy chcesz zyska? bardziej szczegó?owy podgl?d projektu, z przyjemno?ci? udzielimy Ci wszelkiej pomocy.

Skontaktuj si? z nami

Optymalizacja danych

Zwró? si? do nas, aby sprawdzi?, czy Twoje za?o?enia projektowe mo?na zoptymalizowa? pod k?tem zalet druku 3D. Zaczynasz od projektu 2D? Mo?emy wspólnie z Tob? stworzy? plik 3D i przygotowa? go do druku. A je?li borykasz si? ze szczególnie trudnym projektem, mo?esz liczy? na nasz zespó? in?ynieryjny podczas naprawy i przygotowania pliku. Dzi?ki szerokiej gamie autorskiego oprogramowania mo?emy obs?u?y? najbardziej rozbudowane projekty, generowa? wzmocnione struktury wewn?trzne oraz projektowa? kompleksowy podzia? modeli.

Nadawanie tekstury na powierzchni

Tekstura mo?e doda? estetycznego wygl?du lub te? zwi?kszy? funkcjonalno?? cz??ci drukowanych w 3D. Dzi?ki niej mo?na poprawi? przyczepno??, zwi?kszy? aerodynamik? i wra?enia dotykowe, albo po prostu spersonalizowa? produkt. Mo?na tak?e na?ladowa? wygl?d innych materia?ów, np. skóry lub drewna. Nie ma konieczno?ci po?wi?cania cennego czasu na obróbk? detalu po zakończeniu produkcji. Mo?emy zastosowa? tekstur? na powierzchni, wzory lub perforacje bezpo?rednio w pliku CAD dzi?ki naszemu oprogramowaniu Materialise 3-matic. Cz??? jest drukowana w 3D bezpo?rednio z wybran? tekstur?, bez wzgl?du na poziom jej z?o?enia lub skomplikowania.

Struktury siatkowe

Du?a z?o?ono?? projektu nie oznacza wzrostu kosztów wytwarzania przyrostowego. Znacznie wi?kszy wp?yw na t? kwesti? ma wykorzystanie materia?u do produkcji. Wytwarzanie przyrostowe umo?liwia produkcj? skomplikowanych geometrii lub kszta?tów zbyt kosztownych w wytworzeniu przy u?yciu tradycyjnych technologii. Poza kosztami materia?ów l?ejsze cz??ci mo?na bezpo?rednio prze?o?y? na ni?sze koszty realizacji w bran?ach, takich jak lotnictwo, aeronautyka i motoryzacja. Porozmawiaj z naszymi in?ynierami i przekonaj si? jak mog? zoptymalizowa? Twoje projekty.

Optymalizacja po topologii

Po optymalizacji topologii zyskujesz plik CAD, który prawdopodobnie cechuje si? nierównymi powierzchniami nienadaj?cymi si? do druku 3D. Nasz zespó? in?ynierów mo?e pomóc w odtworzeniu pierwotnego projektu CAD dzi?ki autorskiemu oprogramowaniu Materialise 3-matic. Przeka? nam zoptymalizowane topologicznie pliki a my upro?cimy, odtworzymy i udoskonalimy Twój projekt.