Us?ugi skanowania 3D i in?ynierii odwrotnej

W pe?ni spersonalizowana metrologia zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Skanowanie 3D mo?e by? kluczowym czynnikiem w ramach procesu projektowania poprzez pe?nienie roli punktu wyj?cia dla druku, kontrol? jako?ci oraz in?ynieri? odwrotn?. Chcesz upewni? si?, czy zaprojektowany produkt jest odpowiedni pod k?tem wymiarowym? Chcesz uzyska? fizyczny model zeskanowanego detalu? Chcesz skopiowa? produkt bez oryginalnych danych CAD? Skontaktuj si? z nami i przedstaw swoje oczekiwania.

Skontaktuj si? z nami

Kontrola jako?ci

Zwróc uwag? na jako?? wymiarow? swojego projektu. Je?li potrzebujesz kontroli jako?ci i przegl?du fizycznej cz??ci, nasze wysoce precyzyjne skanery 3D to idealne rozwi?zanie dla Ciebie, zapewniaj?ce równie? niestandardowe raporty z wykonanych pomiarów.

STL + druk

Przy wsparciu najwi?kszego zak?adu druku 3D w Europie posiadamy wszelkie, niezb?dne narz?dzia umo?liwiaj?ce bezpo?redni druk zeskanowanych cz??ci. Nasze oprogramowanie Materialise 3-matic przekszta?ca chmury punktów w mo?liwe do wydrukowania pliki STL w bardzo precyzyjny i ekonomiczny sposób. Zapewnimy, ?e fizyczny produkt b?dzie zgodny z Twoimi oczekiwaniami, a stanie si? tak dzi?ki u?yciu szerokiej gamy materia?ów i wykończeń dost?pnych w naszym zak?adzie druku 3D.

In?ynieria odwrotna

Nasz system skanowania umo?liwia cyfryzacj? dowolnego podzespo?u, którym dysponujesz. Informacje cyfrowe pozwalaj? na stworzenie nowego komponentu lub bezpo?rednio wp?ywaj? na jego optymalizacj?. Nasze oprogramowanie 3-matic w kilku krokach umo?liwi Ci przej?cie od zeskanowanych danych CAD do analiz i innych zastosowań CAE.