Automotive

Wspólna podró? od koncepcji do produkcji samochodu.

Przemys? motoryzacyjny wymaga coraz szybszych i oszcz?dniejszych prac w zakresie rozwoju oraz produkcji. Tradycyjna metodologia pracy zawodzi przy stale rosn?cej konkurencji. W Materialise, dzi?ki nowoczesnym technologiom, tras? pomi?dzy koncepcj? a produkcj? samochodu przejedziesz na najwy?szym biegu. Skup si? tylko na rozwoju swoich samochodów, a my zadbamy o przyspieszenie procesów projektowania i produkcji dzi?ki naszej wiedzy na temat drukowania w 3D.

Skontaktuj si? z nami

Koncepcje i prototypy do formowania, dopasowywania i kontroli funkcjonalno?ci

Od najdrobniejszego elementu wewn?trznego po cz??ci karoserii w skali 1:1 — ka?da z tych koncepcji wymaga sprawdzenia. Od teraz, dzi?ki b?yskawicznym rozwi?zaniom w zakresie prototypowania oraz wsparciu zespo?u in?ynierów, proces przebiega znacznie szybciej. Opracowuj realistyczne modele koncepcyjne i dok?adne prototypy funkcjonalne, dzi?ki wielu dost?pnym materia?om klasy in?ynieryjnej.

Prototypy odlewów metalowych

Twoje projekty uk?adów nap?dowych trafi? w dobre r?ce — do naszej spó?ki zale?nej ACTech. Popro? o prototypy odlewów metalowych z dowolnego standardowego stopu, a otrzymasz idealnie wykończon? i gotow? do monta?u cz???. Dzi?ki idealnemu procesowi monitorowania na wszystkich etapach produkcji ACTech gwarantuje najwy?sz? jako?? i rekordowo krótkie czasy produkcji.

Narz?dzia do produkcji i kontroli jako?ci

Z dum? dostarczamy produkty przyspieszaj?ce procesy w Twojej firmie. Skró? czas od prototypowania do wytwarzania dzi?ki sprytnym przyrz?dom i elementom wyposa?enia RapidFit. Zapewnij optymaln? jako?? i ?atwo?? monta?u dzi?ki dostosowanym do Twoich potrzeb rozwi?zaniom — od dzia?u kontroli jako?ci do hali produkcyjnej.

Cz??ci końcowe

Want to go beyond prototypes and tools? Whether you're looking at mass customization for interior parts or lightweight structural components, we are there to deliver end parts that provide you with a competitive edge.

Oprogramowanie motoryzacyjne

Zoptymalizuj procesy projektowania samochodów oraz produkcji addytywnej z wykorzystaniem rozbudowanego pakietu oprogramowania.

Materialise 3-matic
Design Optimization

Materialise Magics
Data Preparation

Materialise Build Processor
Machine Communication

Zastosowanie druku 3D mo?e mie? wiele form. Niezale?nie od tego, czy drukuj? Państwo detale samodzielnie, czy te? mo?e chcieliby Państwo, aby nasza firma ?wiadczy?a us?ug? wydruku, w ka?dym przypadku pozostajemy do Państwa dyspozycji z nasz? szerok? wiedz? na temat oprogramowania oraz wytwarzania przyrostowego. Zapraszamy do kontaktu i podzielenia si? z nami informacjami o Państwa projektach. Technologia addytywna mo?e wnosi? do nich najlepsze rozwi?zania. Zapraszamy do kontaktu! Dzi?kujemy!

Skontaktuj si? z nami

Image credit: Volvo Car Gent

“Precyzja nowego narz?dzia naprawd? mnie zaskoczy?a. Odchylenia znacznie si? zmniejszy?y, a dodatkowo przewidujemy spadek strat materia?owych i poprawek. Pracownicy linii s? zachwyceni. Nowe oprzyrz?dowanie jest ?atwiejsze w obs?udze, znacznie l?ejsze, a przy tym wyj?tkowo trwa?e i udoskonalone pod k?tem ergonomii. Pracownicy nawet nie chc? s?ysze? o powrocie do poprzednich narz?dzi!”

– Hannes Wauters, in?ynier ds. sprz?tu w Volvo Car Gent